INFORMACE O PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ VE SPOLEČNOSTI Kores Europe s.r.o.

 

Vážení,

touto cestou bychom Vás – naše zaměstnance, návštěvníky webových stránek, dodavatele, spolupracovníky, uchazeče o zaměstnání – rádi informovali o způsobu, jakým je možné ve společnosti Kores Europe s.r.o. se sídlem Nivka 336, 378 53 Strmilov, IČO 48208124, zápis v OR KS v Č. Budějovicích, odd. C vl. 2836 (dále „Společnost“) podat oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů.

Pro uplatnění ochrany oznamovatelů a ochrany stanovené zákonem č. 171/2023 Sb. musíte mít v době podání oznámení, vzhledem k okolnostem a informacím, které máte v té době k dispozici, dobrý důvod se domnívat, že oznámené skutečnosti jsou přesné a pravdivé. Nemůžete tedy oznamovat vědomě nepravdivé skutečnosti.

 

Vaše oznámení spadá pod ochranu oznamovatelů pouze v případě, že se týká takového porušení (protiprávní činnosti), které

  • má znaky trestného činu, nebo
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo
  • porušuje zákon č. 171/2023 Sb., nebo
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

2. daně z příjmů právnických osob,

3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

4. ochrany spotřebitele,

5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

7. ochrany životního prostředí,

8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU

Můžete si vybrat jakýkoli způsob pro oznamování poskytovaný Společností, nebo prostřednictvím tzv. externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.

 

Způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti:

  • Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti je možné podat oznámení písemně, ústně či osobně příslušné osobě.
  • Oznámení je možné podat prostřednictvím oznamovacích kanálů, a to konkrétně:

1. prostřednictvím telefonátu příslušné osobě na telefonní číslo: 384 371 621 nebo 607 660 404;

2. prostřednictvím zaslání e-mailu na e-mailovou adresu příslušné osoby whistleblowing@kores.cz;

3. osobně v kanceláři příslušné osoby na adrese Nivka 336, 378 53 Strmilov a to v úředních hodinách příslušné osoby, které jsou od pondělí do pátku od 7:00 hod. do 14:00 hod., případně dle předchozí domluvy;

4. prostřednictvím dopisu adresovaného příslušné osobě, nadepsaného na obálce slovem „NEOTVÍRAT – K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“, zaslaného na adresu Nivka 336, 378 53 Strmilov, nebo vhozeného do schránky u hlavního vchodu budovy v sídle Společnosti Nivka 336, Strmilov.

 

Příslušná osoba:

Příslušnou osobou byla ve Společnosti určena:

adresa pro doručování Kores Europe s.r.o., Nivka 336, 378 53 Strmilov

Další informace o podání oznámení podle Zákona o ochraně oznamovatelů naleznete: https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/

 

Informace je platná ke dni: 1.12.2023

 

Pro podání oznámení prosím použijte zveřejněný vzor oznámení: zde (.pdf)