Ochrana osobních údajů

Firma Kores Europe s.r.o., se sídlem Nivka 336, 378 53, Strmilov, Česká republika,
IČ 482 08 124 je v souladu a zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy
České republiky, dle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění
a dále v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 

Správce osobních údajů
Kores Europe s.r.o.
IČO: 48208124
Adresa: Nivka 336, 378 53 Strmilov, Česká republika
E-mail: kores@kores.cz
Tel: +420 384 371 621

Naše firma zpracovává osobní údaje dle zásad zpracováních osobních údajů.

 

Zásady zpracování osobních údajů
Osobní údaje musí být:
a) ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním
způsobem („zákonnost, korektnost a transparentnost“);
b) shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále
zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; další zpracování pro účely
archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro
statistické účely se podle čl. 89 odst. 1 nepovažuje za neslučitelné s původními účely
(„účelové omezení“);
c) přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou
zpracovávány („minimalizace údajů“);
d) přesné a v případě potřeby aktualizované; musí být přijata veškerá rozumná opatření,
aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají,
byly bezodkladně vymazány nebo opraveny („přesnost“);
e) uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je
nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány; osobní údaje lze uložit po delší dobu,
pokud se zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely
vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1, a to za
předpokladu provedení příslušných technických a organizačních opatření požadovaných
tímto nařízením s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů („omezení uložení“);
f) zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně
jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před
neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo
poškozením („integrita a důvěrnost“);

 

Zákonnost zpracování
Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a
pouze v odpovídajícím rozsahu:
a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více
konkrétních účelů;
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu
údajů;
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné
fyzické osoby;
e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí
strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a
svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

 

Podmínky vyjádření souhlasu
Pokud je zpracování založeno na souhlasu, musí subjekt údajů udělit souhlas se
zpracováním svých osobních údajů.
Pokud je souhlas subjektu údajů vyjádřen písemným prohlášením, které se týká rovněž
jiných skutečností, musí být žádost o vyjádření souhlasu předložena způsobem, který je
od těchto jiných skutečností jasně odlišitelný, a je srozumitelný a snadno přístupný za
použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků.
Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena
zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Před
udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů informován. Odvolat souhlas musí být stejně
snadné jako jej poskytnout.

 

Účel
Při činnosti naší firmy dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků – fyzických osob,
či osobních údajů zaměstnanců nebo obchodních partnerů.
• zpracování osobních údajů při objednání a dodání zboží firmy, na základě plnění
smlouvy, zpracováváme osobní údaje -jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo
• zpracování osobních údajů k obchodním a marketingovým účelům, na základě souhlasu.
Osobní údaje (jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo) budou zpracovány a
zabezpečeny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
(GDPR) ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů, k zasílání informace týkající se produktových a firemních novinek a
dalších marketingových a obchodních sdělení společnosti.
• zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro naplnění plnění povinnosti
zaměstnavatele.

 

Práva subjektu
Subjekt údajů (každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovány) má právo na to
být informován o zpracování svých osobních údajů.
Mezi další práva subjektu údajů, patří:
• právo na přístup k osobním údajům,
• právo na opravu, resp. doplnění,
• právo na výmaz,
• právo na omezení zpracování,
• právo na přenositelnost údajů,
• právo vznést námitku,
• právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či
obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

 

V případě, že se chcete zeptat na cokoliv ohledně zpracování vašich osobních údajů,
kontaktujte prosím správce osobních údajů na e-mail: kores@kores.cz